วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

ศาลาปฏิบัติธรรม (๗) Meditation Hallศาลาปฏิบัติธรรมด้านหน้า

ศาลาปฏิบัติธรรม เป็นอาคารสำหรับประกอบกิจกรรมหลัก
ในการปฏิบัติธรรม เช่น การนั่งสมาธิ เดินจงกรม สวดมนต์ทำวัตรเช้า เย็น
และรับฟังการบรรยายธรรมะ ตามตารางเวลาที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละวัน
ศาลาปฏิบัติธรรม มองจากเนินที่ราบช่วงกลางบริเวณภายในศาลาปฏิบัติธรรม เป็นอาคารโล่งกว้าง
เพื่อเปิดรับบรรยากาศธรรมชาติรอบด้านที่นั่งสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมศาลาปฏิบัติธรรมทีปภาวันธรรมสถาน ซึ่่งผู้ปฏิบัติ
ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ ได้เข้ามาฝึกอบรมกันไปแล้วเป็นจำนวนมาก

ทีปภาวันธรรมสถาน พร้อมต้อนรับสาธุชนผู้ต้องการฝึกฝนอบรบตน ด้วยการภาวนา


รูปปั้นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และแผ่นป้ายแสดงปณิธาน ๓ ประการ
ของหลวงพ่อพุทธทาส ภิกขุ


ภาพปริศนาธรรม ติดอยู่ผนังด้านหลัง
เป็นภาพสื่อความหมาย ถึงการรู้จักจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิต
แล้วลงมือเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น เมื่อบรรลุจุดมุ่งหมายอันเป็นประโยชน์ตนแล้ว
ก็บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไป


การศึกษาและปฏิบัติธรรม จะช่วยให้เรารู้จักจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิต
รู้ว่าชีวิตเกิดมาทำไม
อะไรคือสิ่งที่ชีวิตควรได้ และควรไปให้ถึง เพื่อให้ชีวิตนี้ที่เกิดมามีความคุ้มค่า ไม่สูญค่าเปล่า


โต๊ะหมู่บูชา และอาสนะสำหรับนั่งบรรยายธรรม
ภายในศาลาปฏิับัติธรรมทีปภาวัน มีความหมายว่า การภาวนา หรือการฝึกฝนอบรม เพื่อให้ชีวิตมีที่พึ่ง
เพราะชีวิตแต่ละชีวิต มีความทุกข์ จึงจำเป็นต้อง
ฝึกฝนอบรมตน เพื่อให้มีที่พึ่ง ด้วยการภาวนา
ให้จิตใจมีความมั่นคง ไม่เคว้งคว้าง มีสติปัญญาพร้อมรับมือกับความทุกข์ภาพทิวทัศน์ มุมมองจากศาลาปฏิบัติธรรม
ทิวทัศน์จากอีกมุมมองหนึ่ง บนศาลาปฏิบัติธรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น