วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

ภูมิทัศน์บริเวณลานธรรมช่วงบน (๕) Courtyard and the landscape around

เมื่อเดินตามเส้นทาง ที่ผ่านเรือนพักอาคันตุกะขึ้นมาเรื่อยๆ ก็จะพบลานธรรม เป็นสนามหญ้าสีเขียว มีพระพุทธปฏิมาประดิษฐานภายในซุ้ม มีแผ่นหินวางเป็นทางเดินโดยรอบบริเวณลาน สำหรับเดินจงกรมเจริญสติ และเดินเวียนเทียนประทักษิณในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


บรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติ คือ สิ่งสำคัญต่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติจิตภาวนา

ด้วยความปลอดโปร่งโล่งกว้างของบรรยากาศ
และทิวทัศน์ที่ดูแล้วสบายใจสบายตา ของธรรมชาติโดยรอบ
จึงเป็นมุมสงบอีกมุมหนึ่ง ภายในทีปภาวันธรรมสถาน
ที่ผู้ปฏิบัติมักมานั่งพักคลายอิริยาบถ


ธรรมชาติอันสงัด คือ ต้นทุนที่ช่วยส่งเสริมผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงความสงบมุมกว้าง ณ บริเวณลานธรรม


พระพุทธปฏิมา ภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปูนปั้น จำลองแบบจากพระพุทธรูปยุคศรีวิชัย
ที่พิพิธภัณฑ์สถาน จังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์พุทธปฏิมาประดิษฐาน ณ ลานธรรม
ให้ผู้ปฏิบัติน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้ประทานพระธรรมคำสั่งสอน ซึ่งเป็นหนทางนำพาชีวิตไปสู่แสงสว่าง
และความสงบเย็น
และเป็นที่น้อมนำให้เกิดกำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติ ที่กำลังพากเพียรภาวนา
ตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น