เกี่ยวกับบล็อก               ผู้เขียนมีโอกาส เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ของทีปภาวันธรรมสถาน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี ครั้งแรกเมื่อช่วงเข้าพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และช่วงต่อมา ในระหว่างพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๕๒ โดยทำหน้าที่ เป็นหนึ่งในวิทยากรบรรยายธรรมภาคทฤษฎี เกี่ยวกับการปฏิบัติ แก่ผู้เข้าอบรมธรรมปฏิบัติชาวไทย

        การที่ผู้เขียนได้ร่วมงาน และกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ กับทางทีปภาวันธรรมสถาน ดังกล่าวนั้น ทำให้โอกาสที่ดีหลายอย่าง เกิดขึ้นแก่ชีวิตผู้เขียน เช่น
         - โอกาสในการถวายงานแด่พระศาสนา
         - โอกาสในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น
         - โอกาสในการฝึกฝนพัฒนาตน
         - โอกาสในการรู้จักครูบาอาจารย์ ผู้เป็นแบบอย่างแห่งการดำรงตนในสมณวิสัย และการอุทิศตนเพื่อพระศาสนา คือ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์  จนฺทสโร)

       เนื่องจาก ความจำเป็นด้านภาระหน้าที่ส่วนอื่น ที่ยังค้างคาอยู่ ทำให้ผู้เขียนไม่สามารถ อยู่มีส่วนร่วม ในกิจกรรมของทีปภาวันธรรมสถาน ได้อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า การดำเนินงานของทีปภาวันธรรมสถาน เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ทางสังคมที่มีประโยชน์อย่างมหาศาล ควรได้รับการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมเผยแผ่ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และได้รับการสนับสนุนไม่ว่าในด้านหนึ่งด้านใดก็ตาม จากฝ่ายต่างๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กิจกรรมของทีปภาวันธรรมสถาน มีความมั่นคง และสามารถดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมไปได้เรื่อยๆ

       ดังนั้น การเขียนบล็อกนี้ขึ้นมา ถือเป็นความพยายามของผู้เขียน ในการที่จะได้มีส่วนร่วม และมีส่วนสนับสนุน กิจกรรมของทีปภาวันธรรมสถานต่อไป แม้ความพยายามนี้ จะเป็นเพียงการมีส่วนร่วม หรือส่วนสนับสนุนโดยอ้อมก็ตาม และอีกวัตถุประสงค์หนึ่ง ก็เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และแสดงน้ำใจตอบแทน แก่ทางทีปภาวันธรรมสถาน ที่ได้มอบโอกาสดีๆ หลายอย่างให้แก่ผู้เขียน

     เนื้้อหาที่ปรากฏในบล็อก นอกจากจะทำหน้าที่ เป็นหนึ่งในช่องทางเผยแผ่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของทีปภาวันธรรมสถาน ด้วยการเป็นแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่คิดว่าเป็นประโยชน์และจำเป็น แก่ผู้สนใจเข้ารับการอบรมธรรมะปฏิบัติ ที่กำลังหาข้อมูลเีกี่ยวกับสถานปฏิบัติธรรม ด้วยการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตแล้ว

      ผู้เขียนยังนำเสนอความคิดเห็นต่างๆ ในรูปของบทความ หรือเรื่องเล่า ซึ่งสะท้อนจากมุมมองและประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นระหว่างที่พำนักอยู่ ที่ทีปภาวันธรรมสถาน หรือได้รับแรงบันดาลใจ จากการได้ร่วมกิจกรรมกับทีปภาัวันธรรมสถาน ซึ่งผู้เขียนคิดว่า อาจเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน พร้อมๆ ไปกับการได้รับทราบข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับทีปภาวันธรรมสถาน 

      สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ  เช่น การสมัครเข้าร่วมอบรมธรรมะปฏิบัติ และการเดินทางมายังทีปภาวันธรรมสถาน เป็นต้น สามารถอ่านได้ที่ เว็บไซด์ทีปภาวันธรรมสถาน