ตารางการฝึกอบรม
หลักสูตรการอบรม "หาสุขได้จากทุกข์"
สำหรับชาวไทย 
เปิดอบรมทุกวันที่ ๑๒ - ๑๗ ของทุกเดือน
ตารางการฝึกอบรม

วันที่ ๑๒ 

- ผู้ปฏิบัติ เดินทางถึงทีปภาวันธรรมสถาน ลงทะเบียน และเข้าที่พัก
- ๑๘.๓๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเย็น
- รับฟังโอวาทปฐมนิเทศก์การปฏิบัติธรรม โดยหลวงพ่อพระภาวนาโพธิคุณ
- เจ้าหน้าที่ชี้แจงระเบียบปฏิบัติประจำสำนัก
- นั่งสมาธิภาวนา ตามแบบอานาปานสติ
- ๒๐.๓๐ น. กลับที่พัก นอนหลับพักผ่อนด้วยความมีสติสัมปชัญญะ  


วันที่ ๑๓ - วันที่ ๑๖

ภาคเช้า

- ๔.๐๐ น.                     เสียงสัญญาณระฆังปลุกเตรียมตัวทำวัตรเช้า
- ๔.๓๐ - ๕.๐๐ น.          ทำวัตรเช้า
- ๕.๐๐ - ๕.๔๕ น.         ธรรมะรับอรุณ โดยหลวงพ่อโพธิ์
- ๕.๔๕ - ๖.๑๕ น.         นั่งสมาธิภาวนา
- ๖.๑๕ - ๗.๐๐ น.         ออกกำลังกายอย่างมีสติ
- ๗.๓๐ น.                   รับประทานอาหารเช้า 
-๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.        ฟังธรรมะบรรยาย โดยพระอาจารย์
- ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.     เดินจงกรม
- ๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.     นั่งสมาธิภาวนา 
- ๑๑.๓๐ น.                  รับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย

 -๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.      ฟังเทปบรรยายธรรมเรื่อง "อานาปานสติ" โดยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ
- ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.       นั่งสมาธิภาวนา
- ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.       เดินจงกรม
- ๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.    นั่งสมาธิภาวนา
- ๑๗.๐๐ น.                 ดื่มน้ำปานะที่ศาลาโรงครัว   

ภาคค่ำ

- ๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.      ทำวัตรเย็น
- ๑๙.๐๐ - ๑๙.๔๕ น.      ฟังธรรมะบรรยาย โดยหลวงพ่อโพธิ์
- ๑๙.๔๕ - ๒๐.๓๐ น.     นั่งสมาธิภาวนา
- ๒๐.๓๐ น.                 กลับที่พัก นอนหลับพักผ่อนด้วยความมีสติสัมปชัญญะ 

วันที่ ๑๗

- ๔.๐๐ น.                    เสียงสัญญาณระฆังปลุกเตรียมตัวทำวัตรเช้า


- ๕.๐๐ - ๕.๔๕ น.          ธรรมะรับอรุณ โดยหลวงพ่อโพธิ์
- ๕.๔๕ - ๖.๑๕ น.         นั่งสมาธิภาวนา
- ๖.๑๕ - ๗.๐๐ น.          ออกกำลังกายอย่างมีสติ 
- ๗.๓๐ น.                    รับประทานอาหารเช้า 

- กลับที่พัก เก็บข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว  และเก็บเครื่องนอนคืนที่เจ้าหน้าที่ 
- เดินทางกลับ 


*********************หลักสูตร ๑ วัน  "สุดสัปดาห์ตามหาอริยทรัพย์"

สำหรับชาวไทย 
เปิดอบรมทุกวันเสาร์สัปดาห์แรกของเดือน


ตารางการฝึกอบรม

ภาคเช้า

- ๘.๓๐ - ๙.๐๐ น.         ทำวัตรเช้า ที่ศาลาปฏิบัติธรรม
- ๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.        ฟังธรรมะบรรยาย
- ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.      เดินจงกรม
- ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวันที่ศาลาโรงครัว

ภาคบ่าย 
- ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.     ฟังเทปธรรมะบรรยาย ของหลวงพ่อพุทธทาส ภิกขุ
- ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.     เดินจงกรม
- ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.    นั่งสมาธิ
- ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.    สอบถามปัญหาธรรมะ หรือ แสดงความคิดเห็น

- ๑๕.๓๐ น.                ทำวัตรเย็น
- เดินทางกลับ